throbber
Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 1 of 28 PageID 1
`KLMNOPQRSTRUVWLXVSYKZS[\]T]^K_`a_\b`cade`faag`Ta\f^fhhff_h
`
`
`
` (cid:7) (cid:7) 
` (cid:7)

`(cid:7)
`
` (cid:7) 
` (cid:7)
(cid:7)

` (cid:7)
`
`(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)
`  (cid:21)
`
`"&"!(cid:21),#"-(cid:21)-(cid:21)................(cid:21)
`
`!"#"$$%(cid:21)
`
`&(cid:21)
`
`
`
`'($"(cid:21))*"'(cid:21)(cid:21)
`
`+($(#(cid:21)
`
`/
` (cid:7)
0 (cid:7)
`
`!"#"$$%(cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%(cid:21),(cid:21)3412'(%%(cid:21),'"2#%56(cid:21)(cid:21)"7(cid:21)-'2-'#"-(cid:21)34"756(cid:21)
`
`3,-!!(,#"&(!8(cid:21)4!"#"$$%56(cid:21)*8(cid:21)(cid:21)#9'-:79(cid:21)#9("'(cid:21):('%"7((cid:21),-:%(!(cid:21)*'"7(cid:21)#9"%(cid:21),#"-(cid:21)$-'(cid:21)
`
`";:,#"&((cid:21)'(!"($(cid:21)<-(#'8(cid:21)<7(%(cid:21)#9((cid:21)##-'(8%=(cid:21)$((%(cid:21)(cid:21)(12(%(%(cid:21)#9#(cid:21)"#(cid:21)",:'%(cid:21)"(cid:21)#9"%(cid:21),#"-(cid:21)
`
`(cid:21)-#9('(cid:21)(,(%%'8(cid:21)(cid:21)2'-2('(cid:21)'(!"($(cid:21)%(cid:21)#9((cid:21)-:'#(cid:21)<8(cid:21)((<(cid:21);:%#(cid:21)(cid:21)2'-2('(cid:21)
`
`0
` 
`>(cid:7) (cid:7)
`
`? 9"%(cid:21)"%(cid:21)(cid:21),#"-(cid:21)$-'(cid:21)(@:"#*!((cid:21)(cid:21)!(7!(cid:21)'(!"($(cid:21)7"%#(cid:21)(cid:21)$-'<('(cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%(cid:21)
`
`(<2!-8(((cid:21)A9-(cid:21)"(cid:21)#9((cid:21)8%(cid:21)(cid:21)A((B%(cid:21)2'(,("7(cid:21)9"%(cid:21)(2'#:'((cid:21)$'-<(cid:21)#9((cid:21),-<28(cid:21)
`
`<"%22'-2'"#((cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%=%(cid:21)#'((cid:21)%(,'(#%(cid:21)(cid:21)#'%<"##((cid:21)&!:*!((cid:21),-$"(#"!(cid:21)(cid:21)
`
`2'-2'"(#'8(cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%=%(cid:21)"$-'<#"-(cid:21)&"(cid:21)(<"!(cid:21)$'-<(cid:21)9"%(cid:21)A-'B(cid:21)(<"!(cid:21)'(%%(cid:21)#-(cid:21)9"%(cid:21)2('%-!(cid:21)
`
`C9--D(cid:21)(<"!(cid:21)'(%%(cid:21)(cid:21)(cid:21)
`
`?
`E %(cid:21)+"'(,#-'(cid:21)-$(cid:21)9'<(cid:21)#'#(78(cid:21)F(cid:21)-#',#"7(cid:21)#(cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%
`(cid:21)+($(#(cid:21)
`
`
`
`'($"(cid:21))*"'(cid:21)34)*"'56(cid:21)A%(cid:21)2'"&8(cid:21)#-(cid:21)%-<((cid:21)-$(cid:21)#9((cid:21)<-%#(cid:21)%(%"#"&((cid:21)#'((cid:21)%(,'(#%(cid:21)(cid:21),-$"(#"!(cid:21)
`
`"$-'<#"-(cid:21):%((cid:21)"(cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%=%(cid:21)*:%"(%%(cid:21)",!:"7(cid:21)9"79!8G%(%"#"&((cid:21)'#((cid:21)"$-'<#"-(cid:21)#'((cid:21)
`
`?(cid:21)(cid:21)
`
`12'(%%(cid:21),'"2#%(cid:21)"%(cid:21)(cid:21)%:*%""'8(cid:21)-$(cid:21)"7(cid:21)#9#(cid:21)-2('#(%(cid:21)%(cid:21)(cid:21)29'<,8(cid:21)*(($"#(cid:21)<7(<(#(cid:21)3HI6(cid:21)-'7"J#"-(cid:21)
`#9#(cid:21)2'-&"(%(cid:21)"#(7'#((cid:21)29'<,8(cid:21)*(($"#(cid:21)<7(<(#(cid:21)%('&",(%(cid:21)",!:"7(cid:21)(#A-'BG29'<,8(cid:21),!"<%(cid:21)2'-,(%%"7(cid:21)
`29'<,8(cid:21)%('&",(%(cid:21)%2(,"!#8(cid:21)29'<,8(cid:21)*(($"#(cid:21)<7(<(#(cid:21)*(($"#(cid:21)(%"7(cid:21),-%:!##"-(cid:21)':7G:#"!"J#"-(cid:21)'(&"(A(cid:21)
`$-'<:!'8(cid:21)<7(<(#(cid:21)(cid:21)<(",!(cid:21)(cid:21)':7(cid:21)!8%"%(cid:21)%('&",(%(cid:21)#-(cid:21)<7((cid:21)':7(cid:21)2!%(cid:21)$-'(cid:21)9(!#9(cid:21)2!%(cid:21)%(!$G
`"%:'((cid:21)(<2!-8('%(cid:21)(cid:21)7-&('<(#(cid:21)7(,"(%(cid:21)3*-#9(cid:21)%(cid:21)<""%#'#-'(cid:21)-$(cid:21)(<2!-8(((cid:21)*(($"#%(cid:21)(cid:21)2:*!",(cid:21)%%"%#,((cid:21)
`2'-7'<%6(cid:21)12'(%%(cid:21),'"2#%(cid:21)!%-(cid:21)-$$('%(cid:21)HI(cid:21)%('&",(%(cid:21)$-'(cid:21)A-'B('%=(cid:21),-<2(%#"-(cid:21)"%:',((cid:21)2'-7'<%(cid:21)(cid:21)(cid:21)
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 2 of 28 PageID 2
`:;<=>?@ABCADEF;GEBH:IBJKLCLM:NOPNKQORPSTOUPPVOCPKUMUWWUUNW
`
` (cid:6)(cid:6)
` 
`
`
(cid:6) (cid:6)
`
 (cid:6) (cid:6) (cid:6)  (cid:6) (cid:6)
(cid:6)
` (cid:6)
`
`
` 
` (cid:6)  (cid:6)(cid:6) (cid:6)
`
` 
`(cid:6)
`
`
(cid:6)(cid:6) (cid:6)  (cid:6) (cid:6) (cid:6)
`
`
(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6) (cid:6)
`
` (cid:6)
`(cid:6)(cid:6) 
`(cid:6) 

`(cid:6) (cid:6)  (cid:6) (cid:6)  (cid:6)(cid:6)  (cid:6)(cid:6) 
`(cid:6)
`
`! (cid:6)"#(cid:6)$$(cid:6)
`(cid:6)% (cid:6)"#(cid:6)$$(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6)
(cid:6)
` 
` (cid:6) (cid:6)
`
(cid:6)
`
` (cid:6)
`(cid:6) (cid:6)(cid:6)
`(cid:6)
` 
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)
`(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6)(cid:6)(cid:6)
`
`& (cid:6)
` (cid:6)
`(cid:6) 
`(cid:6) (cid:6)(cid:6)(cid:6)
`(cid:6)
` 
`(cid:6) (cid:6)(cid:6)(cid:6)  (cid:6)
`
`
`(cid:6) (cid:6)
` 
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)  (cid:6)
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)'
` (cid:6) ((cid:6) 
` (cid:6) (cid:6)
`
` (cid:6) (cid:6)(
`(cid:6)
`
`) * (cid:6) 
`
`
(cid:6) (cid:6)
(cid:6) 
` ((cid:6)
`(cid:6) (cid:6)
` 
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)
`(cid:6)
`
` (cid:6) (cid:6) (cid:6)(cid:6) (cid:6)( 
`(cid:6) (cid:6)+

`* (cid:6),
` 
`(cid:6)' 
`(cid:6)
` (cid:6)(cid:6)(cid:6)
`
`+
` 
` (cid:6)-
`.+ 
`(cid:6)
`(cid:6)-
`. 
`(cid:6)/

` (cid:6)(cid:6) (cid:6)

`(cid:6)
`(cid:6)
`
` * (cid:6)
(cid:6) 

` (cid:6) (cid:6)+

`(cid:6)(cid:6)/(cid:6)(cid:6)
`(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6)(cid:6)0 (cid:6)$$(cid:6)-
`.
`
`+
` 
` (cid:6)-
`.+ 
`(cid:6)
`(cid:6)-
`. 
`(cid:6)/

`(cid:6)(cid:6) (cid:6)

`(cid:6)1(cid:6)2$$(cid:6)
`
`/

`34(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6)/(cid:6)(cid:6)/(cid:6)(cid:6)
`(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6)(cid:6)! (cid:6)$"#(cid:6)-
`.
`
`+
` 
` (cid:6)-
`.+ 
`(cid:6)
`(cid:6)-
`. 
`(cid:6)/

`(cid:6)(cid:6) (cid:6)

`(cid:6)1(cid:6)2$"#(cid:6)
`
`/

`34(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6)(cid:6)(cid:6)
`
`# * (cid:6) 
` (cid:6) (cid:6)
` (cid:6)(cid:6)( 
`(cid:6) (cid:6)(cid:6)0(cid:6)%
`(cid:6)5(cid:6) (cid:6)/ (cid:6)
`
`
` (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6)  (cid:6) (cid:6)  * (cid:6)
` 
` (cid:6)
`(cid:6) (cid:6)
` 
`(cid:6)
`
`(cid:6)6  (cid:6) (cid:6)(cid:6)  (cid:6) (cid:6)(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:6)
` 
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)  (cid:6)(cid:6)(cid:6)
`
`7 '
` (cid:6) 
`
(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6) 
`
(cid:6)(cid:6) (cid:6) 
`
`
(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6)
`
`
`8
` 
`(cid:6)
`(cid:6)
`
`(cid:6)
`8
` 
`9(cid:6)1 4(cid:6) 
`
(cid:6) (cid:6) (cid:6)
`(cid:6) ((cid:6) (cid:6) (cid:6)  (cid:6)(cid:6)
`
`
` 
` (cid:6)
`(cid:6) (cid:6)
` 
`(cid:6)
`(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6)
` 
`
(cid:6)(cid:6)  (cid:6) (cid:6)(cid:6) (cid:6)(cid:6)
`
`
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 3 of 28 PageID 3
`RSTUVWXYZ[Y\]^S_]Z`RaZbcd[deRfghfcigjhklgmhhng[hcmemoommfo
`
` (cid:6)
`(cid:6)
` (cid:6)
(cid:6) (cid:6)(cid:6)(cid:6) 
` (cid:6)
` (cid:6)(cid:6)(cid:6) (cid:6) (cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6)
`
` (cid:6) (cid:6)
` (cid:6) 
`(cid:6)
(cid:6)
` (cid:6)
`(cid:6)
(cid:6)
` 
`(cid:6)
(cid:6)!(cid:6)"
(cid:6)!(cid:6) (cid:6) #(cid:6)
`
`
`
(cid:6)
` (cid:6)!(cid:6) (cid:6)
(cid:6) (cid:6)" (cid:6)(cid:6)" (cid:6)$ 
` (cid:6) #(cid:6)(cid:6)
`
(cid:6) 
`#(cid:6)! (cid:6) (cid:6)
`
`
`

`(cid:6)(cid:6) "(cid:6)%
`""&(cid:6) "
`(cid:6) (cid:6) 
`#(cid:6) 
`#(cid:6) (cid:6)
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)
`
(cid:6)!(cid:6) (cid:6)
`
` (cid:6)$
`
`(cid:6) (cid:6)
`(cid:6)" (cid:6)
`
(cid:6)!(cid:6) (cid:6)(cid:6) (cid:6) (cid:6)
` (cid:6) !(cid:6)(cid:6)
`(cid:6)
`
` 
` (cid:6) (cid:6) 
`
(cid:6) "(cid:6)

`(cid:6)
(cid:6)(cid:6)
`
(cid:6)
`
(cid:6)

#(cid:6) 
`!(cid:6) 
`(cid:6) (cid:6) " 
` (cid:6)
`

`(cid:6)
`
`
(cid:6)
` '(cid:6)" (cid:6)%
`""((cid:6)(cid:6)
`
`)( %
`""(cid:6) (cid:6)'(cid:6) 
`#(cid:6) (cid:6)
` (cid:6)" (cid:6) &(cid:6)"(cid:6) (cid:6)
`
` (cid:6)
` (cid:6) (cid:6)
`
` #&(cid:6)"(cid:6) 
`(cid:6)
` (cid:6)
`
(cid:6)$ (cid:6) (cid:6) "(cid:6)
`
(cid:6)* 
`((cid:6)(cid:6)
`
`+,-./01+2-3.
`
`4( %
`""(cid:6)5$ (cid:6)6
`(cid:6)7 ((cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6) 
` (cid:6)
`
(cid:6)
`(cid:6)

`(cid:6) (cid:6)
`
`  (cid:6) (cid:6) "(cid:6) (cid:6)
`(cid:6) (cid:6)5$ (cid:6)8#(cid:6)6
`(cid:6)9 (cid:6): (cid:6)((cid:6)(cid:6)5$ (cid:6)6
`(cid:6)
`
`(cid:6) (cid:6) 
`(cid:6) #(cid:6) "(cid:6); (cid:6); 
` ((cid:6)(cid:6)
`
`( %
`""(cid:6); (cid:6); 
` (cid:6)(cid:6)(cid:6)(cid:6) 
` (cid:6)
`
(cid:6)
`(cid:6)

`(cid:6) (cid:6)
`
`  (cid:6) (cid:6) "(cid:6) (cid:6)
`(cid:6)4(cid:6);
`
` (cid:6)< !(cid:6)= (cid:6)> "(cid:6); 
`
`(cid:6)((cid:6)(cid:6)
`
`( " 
`(cid:6) (cid:6)(cid:6)
`
(cid:6)" (cid:6)
` (cid:6) "(cid:6)%
(cid:6)6
`
` #(cid:6)?(cid:6);
`
` (cid:6)
`(cid:6)
`
`5$ (cid:6)6
`((cid:6)(cid:6)@(cid:6)
`(cid:6)' (cid:6)(cid:6)(cid:6)4(cid:6)9 (cid:6)!(cid:6)! (cid:6)A (cid:6)B((cid:6)
`
`CD123E2F+2GH.0HE.I-HD-.
`
`( J
(cid:6); 
`(cid:6)
(cid:6) (cid:6)K
` (cid:6) !(cid:6) (cid:6) "(cid:6)(cid:6)
(cid:6)!(cid:6) (cid:6) '(cid:6) (cid:6)
`
`
`
(cid:6)
`
`(cid:6) (cid:6)$ #(cid:6) 
`(cid:6)
` (cid:6)K
` (cid:6) (cid:6)
`
(cid:6); 
`(cid:6) (cid:6)
`
(cid:6)(cid:6)* 
`((cid:6)(cid:6)LMMN5$((cid:6)
`
`*(cid:6)O( ((cid:6)(cid:6)(cid:6)
`
`( P (cid:6)(cid:6) (cid:6) (cid:6)
`
(cid:6); 
`(cid:6) 
`(cid:6)
` (cid:6))(cid:6)Q(6(;((cid:6)O(cid:6)4 (cid:6) (cid:6) (cid:6)(cid:6)
`
`
`
(cid:6) #(cid:6)" 
`(cid:6) (cid:6)
`
(cid:6)
` (cid:6) (cid:6)
(cid:6)(cid:6) (cid:6)A ((cid:6)(cid:6): !(cid:6)
`
(cid:6) 
`(cid:6)$ #(cid:6)
`
` (cid:6)
`

`(cid:6) #(cid:6)
` (cid:6) (cid:6)  (cid:6) 
` (cid:6)
`
(cid:6) (cid:6)" (cid:6)
`
(cid:6)(cid:6)* 
`(cid:6) (cid:6) (cid:6)
`
`
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 4 of 28 PageID 4
`bcdefghijkilmncomjpbqjrstktubvwxvsywzx{|w}xx~wkxs}u}}}v
`
` (cid:8)
`
 
(cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) 
(cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
(cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
`
` (cid:8)
 (cid:8) (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)(cid:8) !" #(cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`! $ (cid:8)% (cid:8) (cid:8) & '( (cid:8)&  (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) )(cid:8)*%(cid:8)
`
`(cid:8)!++!(cid:8) (cid:8)
` (cid:8) , (cid:8)
((cid:8) (cid:8) (cid:8)- (cid:8)$ (cid:8)  (cid:8) (cid:8)".-$/#(cid:8)!)(cid:8)
`
`*%(cid:8)(cid:8)!)+0(cid:8)1234156(cid:8) (cid:8) (cid:8) 
(cid:8)
(cid:8)(cid:8) (cid:8)% (cid:8) (cid:8) 
( 
(cid:8) & '( (cid:8)
`
`&  (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8), (cid:8) ((cid:8) (cid:8)
(cid:8)
( (cid:8) (cid:8) (cid:8) )(cid:8)*%(cid:8)(cid:8)!+07(cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
 (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) , (cid:8) 
(cid:8)-$(cid:8)
((cid:8)(cid:8) (cid:8) ((cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8)
`
` ( (cid:8) (cid:8) (cid:8)  (cid:8)(cid:8) (cid:8) ((cid:8)(cid:8) (( (cid:8)
 (cid:8) (cid:8)  (cid:8) (cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`!8 $ (cid:8)% (cid:8)
(cid:8) (cid:8) & '( (cid:8)&  (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) )(cid:8)*%(cid:8)
`
`(cid:8)!++ (cid:8) (cid:8) (cid:8)( (cid:8)(cid:8)  (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8) ((cid:8) (cid:8)
 (cid:8) (cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8) (cid:8)
 (cid:8)"978:::::#(cid:8)
`
 (cid:8) (cid:8)  (cid:8)(cid:8) (cid:8)(cid:8) (
 (cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8) ; (cid:8)
` (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8) (cid:8)(cid:8) ; (cid:8) (cid:8)-
 (cid:8)(cid:8)
`
`< (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8)(cid:8)
(cid:8) ; (cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`=>?@A>BC>BBDE>@FGHIC
`
`>J KLMNOC?PQROLSRTUCHPRC@PC@LVTCPOCWNXSYPXTCZYLNQRN[[X\C@OLUTCITSOTRXC>QUC
`?PQ[NUTQRNLYCFQ[PO]LRNPQJ
`
`!0 (cid:8) (cid:8)- (cid:8) (cid:8)^((cid:8) (cid:8)_(cid:8)% (cid:8) (cid:8) (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8)
`
` (cid:8)(cid:8)  (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8) ( (cid:8) (cid:8) (cid:8)( (cid:8)  (cid:8)(cid:8) 
(cid:8)  (cid:8) (cid:8)
`
`
` (cid:8) , (cid:8)  (cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`!7 `(cid:8) (cid:8)
(cid:8)(cid:8)
` (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
 (cid:8)(cid:8)((cid:8)(cid:8) 
 (cid:8) (cid:8)
`
` ; (cid:8) (cid:8)( 
(cid:8)  (cid:8)(cid:8)  (cid:8) ; 
(cid:8)  (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`!) a(cid:8) 
(cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)
 (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8) ( (cid:8)(cid:8)
`
`  (cid:8) (cid:8)( 
(cid:8)  (cid:8) (cid:8)% (( 
(cid:8)
` (cid:8)<  (cid:8)(cid:8)< (cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8)  (cid:8) (cid:8)( 
(cid:8)(  (cid:8)(cid:8) 
 (cid:8) (cid:8)( (cid:8) (cid:8)(cid:8)
`
`
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 5 of 28 PageID 5
`9:;<=>?@AB@CDE:FDAG9HAIJKBKL9MNOMJPNQORSNTOOUNBOJTLTVVTTMV
`
`  (cid:8)(cid:8)
`(cid:8) 

` (cid:8)

`(cid:8) (cid:8)
`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8)
`
`(cid:8) (cid:8) (cid:8)(cid:8)
`(cid:8) (cid:8)
`
`
`
` (cid:8)
`(cid:8)
`

` 
`(cid:8) (cid:8)
`(cid:8) (cid:8)
`
`(cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8)
`
`
` (cid:8) (cid:8) 
`(cid:8)! "
` (cid:8)# $
`
`! 
` (cid:8) (cid:8)# $  (cid:8)%
`
`
`(cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8)
`
`
` 
`(cid:8)(cid:8)&
`(cid:8) (cid:8)
`
`(cid:8)! "
` (cid:8)# $! 
` (cid:8) (cid:8)# $  (cid:8)
`
`(
`%
`
`
`(cid:8) 
` (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8)'
`(cid:8)()()
`
`() (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)()()(cid:8)%
`
`
`(cid:8) (cid:8)
`
` (cid:8)(cid:8)
`(cid:8)* (cid:8) (cid:8) (cid:8) (cid:8)"
`(cid:8)
`
`
`(cid:8)
` (cid:8) "(cid:8) (cid:8)
` 
`(cid:8)
`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8)(cid:8) "(cid:8) ""+(cid:8)(cid:8)
`(cid:8)
`
`(cid:8) " (cid:8)
`
`
`
` (cid:8)(cid:8)
`, 
` (cid:8)(cid:8) (cid:8)
`  
`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) -(cid:8)
`
`./(cid:8) 
`
`(cid:8)
`
`(cid:8)(cid:8)(cid:8)
` (cid:8) (cid:8)! "
` (cid:8)0" (cid:8) 
` (cid:8)(cid:8) 
`
`(cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`(cid:8) "(cid:8) 
`
`+(cid:8)
` 
`(cid:8)* (cid:8)
`(cid:8)! (cid:8)*
`
`(cid:8)  (cid:8)  
` (cid:8)
` 
` 1
` (cid:8)
` 1
` (cid:8) * 
`(cid:8) (cid:8) (cid:8)(cid:8) 
`(cid:8)" (cid:8) (cid:8)(cid:8) " (cid:8) 
` (cid:8)
`
`
` (cid:8) (cid:8)
`

` (cid:8)
`
`" (cid:8)
`(cid:8) "
` (cid:8) (cid:8)
`(cid:8) 
`(cid:8) (cid:8)
`

`(cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)
`(cid:8)
`! (cid:8) 
`
`(cid:8)
` (cid:8) (cid:8)
`
`(cid:8)(cid:8)
`(cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)
`(cid:8)! (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)
`(cid:8) "(cid:8)
` 
`
`+(cid:8)
` 
`(cid:8)* (cid:8)
`, 
`(cid:8) 
`
`(cid:8) (cid:8)

`(cid:8)
`(cid:8) (cid:8)! "
` (cid:8)0" (cid:8) "(cid:8)
` (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)! (cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8) (cid:8)! 
`(cid:8)2 (cid:8) 
`
`+(cid:8)
`
` 
`(cid:8) (cid:8)
`
`"
`(cid:8) 
`
`(cid:8)* (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)! "
` (cid:8)0" (cid:8) (cid:8)
`

`(cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8) " (cid:8)" (cid:8)
`(cid:8) 
` 
`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8)
`(cid:8) "(cid:8)
`(cid:8)! (cid:8)
`
` (cid:8)" (cid:8)
`(cid:8)
` 
`(cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)  (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8)
`"(cid:8) "(cid:8)
`(cid:8)! (cid:8) 
`
`(cid:8)"
`(cid:8)
`
`(cid:8)(cid:8)
`
` (cid:8) 
`
`+(cid:8)
` 
`(cid:8) (cid:8)
`
`"
`(cid:8) 
`
`(cid:8)* (cid:8) (cid:8)* (cid:8)
` 
`(cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)
`
`(cid:8)! (cid:8)

`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8)! "
` (cid:8)0" (cid:8) (cid:8)(cid:8) (cid:8) (cid:8) 
`(cid:8)(cid:8)" (cid:8)
`
`(cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)
`" (cid:8) 
`
`+(cid:8)3 (cid:8) 
`(cid:8)* (cid:8)
`(cid:8)! (cid:8) (cid:8)
`(cid:8) (cid:8)
` 
`(cid:8)* (cid:8) 
`
`(cid:8)
`

`(cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8) " (cid:8) (cid:8)
` 
`(cid:8)4 *(cid:8)(cid:8)(cid:8)
` 
` (cid:8) "(cid:8)
`(cid:8)! (cid:8)(cid:8)
`
`./(cid:8) 
`
`(cid:8)
`
`(cid:8) (cid:8) (cid:8)
`(cid:8) (cid:8)
` (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)(cid:8)! "
` (cid:8)0" (cid:8) (cid:8)
`"(cid:8) "(cid:8)(cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8)
` (cid:8) 
`(cid:8)(cid:8)
`(cid:8)! (cid:8) (cid:8) (cid:8)(cid:8)
`(cid:8)* (cid:8)(cid:8) 3
`(cid:8) (cid:8)
`(cid:8) (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)
`(cid:8)
` (cid:8) (cid:8) 3
`(cid:8) (cid:8)
`(cid:8) (cid:8)*
`
`(cid:8) 
`(cid:8) (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8)
`(cid:8)! (cid:8)0"(cid:8)(cid:8)
`(cid:8) 
`(cid:8)

`(cid:8)
`(cid:8)(cid:8)* (cid:8)
`(cid:8) "(cid:8) 
`
`+(cid:8)
` 
`(cid:8)* (cid:8)
`(cid:8)! (cid:8) 
`
`+(cid:8)
`  (cid:8) 
` (cid:8)
`(cid:8) (cid:8)! "
` (cid:8)0" (cid:8)(cid:8)
` 
` (cid:8)

`(cid:8)
` " (cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8)
`
`(cid:8)! +(cid:8) 
`
`(cid:8) "(cid:8) 
` (cid:8) (cid:8) 
`
`(cid:8)
` (cid:8) (cid:8)
`
`(cid:8)(cid:8)
` 
`
`+(cid:8)
`,
`(cid:8)
` 
`(cid:8)* (cid:8)(cid:8) 
` (cid:8)"
`(cid:8)  (cid:8) (cid:8) 
`(cid:8)
`.5
` (cid:8) 6/(cid:8)* (cid:8)
`
`(cid:8)(cid:8) (cid:8) 4(cid:8) "(cid:8)
`(cid:8) 7 (cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)
`! "
` (cid:8)0" (cid:8)* (cid:8)* (cid:8) 
`
`(cid:8)(cid:8)
`
`(cid:8) (cid:8)* (cid:8)
`(cid:8)
`
` (cid:8) (cid:8) 
`
`+(cid:8)
`
` 
`(cid:8)* (cid:8)
`(cid:8)! (cid:8)
` " (cid:8) 
`
`(cid:8)
`
`(cid:8)(cid:8)
`(cid:8) 
`(cid:8) "(cid:8)(cid:8)
`! "
` (cid:8)0" (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)! +(cid:8) (cid:8)
`
`" (cid:8)
`
`(cid:8) 
` (cid:8)* (cid:8)
`
`((cid:8)(cid:8)
`
` (cid:8) 
` (cid:8)
`(cid:8)()8(cid:8)%
`
`
`(cid:8)(cid:8)(cid:8)  (cid:8) "(cid:8) (cid:8) 
` (cid:8)
` 
`(cid:8)* (cid:8) 
`(cid:8) (cid:8) (cid:8)
`(cid:8)
`
` 
` (cid:8)
`(cid:8)()()(cid:8)%
`
`
`(cid:8) (cid:8) 3 (cid:8)* (cid:8) (cid:8)
`
` (cid:8) "(cid:8)(cid:8)
`, (cid:8)(cid:8)" (cid:8)
`(cid:8) (cid:8)(cid:8)(cid:8)
`
`
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 6 of 28 PageID 6
`JKLMNOPQRSQTUVKWURXJYRZ[\S\]J^_`^[a_b`cd_e``f_S`[e]eggee^g
`
` (cid:5)(cid:5)
` (cid:5)

` (cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5)(cid:5)  (cid:5) (cid:5)(cid:5)
`
` 
`(cid:5) (cid:5) (cid:5)
`
`(cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5) 
`
`(cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5)
 (cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5)(cid:5)
`(cid:5) 
`(cid:5)
`(cid:5) (cid:5)
 (cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5)
` (cid:5) 
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
` 
(cid:5)
`(cid:5)
`
(cid:5) 
` (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
(cid:5)
` (cid:5)(cid:5) 
`(cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5)
`(cid:5)(cid:5) (cid:5)  (cid:5) (cid:5)
` (cid:5)(cid:5)
`
` 
`(cid:5) (cid:5)(cid:5)
`
` !(cid:5)" 
(cid:5) (cid:5)  (cid:5) (cid:5)
`(cid:5) (cid:5)
`(cid:5)(cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5)(cid:5)
` (cid:5)
`
` 
`(cid:5)(cid:5)
` (cid:5)
` (cid:5)
` 
(cid:5) (cid:5)
` (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5) 
(cid:5)
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)
` 
(cid:5)(cid:5)
`
` (cid:5) (cid:5) 
`(cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5) (cid:5)
`
`(cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)  (cid:5)(cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5)(cid:5)
` (cid:5)(cid:5)
`
` 
`(cid:5)
`(cid:5)
`(cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
`
`(cid:5) (cid:5)# (cid:5)$%(cid:5) (cid:5)
`
`&(cid:5)'(cid:5)($$(cid:5) ) 
` (cid:5)*+" (cid:5)
`(cid:5)*+,(cid:5)-

` .!(cid:5)
`
`%$ /(cid:5)%0%0(cid:5)'
 (cid:5) (cid:5)) 
`(cid:5)
` .(cid:5)
`(cid:5) 1(cid:5)(cid:5)
`
`234567895:7;<=>564?@;:745AB 
`(cid:5)
`(cid:5) 
`(cid:5)
`C(cid:5) 
` (cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5) 
`(cid:5)
` (cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5) (cid:5)

` (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5)
`(cid:5) (cid:5)
`  D(cid:5)(cid:5) (cid:5)

` 
(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5) 
(cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) 1(cid:5) (cid:5)(cid:5)
`

` (cid:5)(cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` E(cid:5)
`(cid:5)(cid:5)

` (cid:5)
`(cid:5)
` (cid:5) 
` E(cid:5)
` 
` 
(cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5)
`
` E(cid:5) 
` 
(cid:5)E(cid:5) (cid:5)(cid:5) 
`
`(cid:5) (cid:5)
` (cid:5)
`
`(cid:5)
`E(cid:5)+ (cid:5) (cid:5)
`(cid:5) E(cid:5)
` 
(cid:5)
`
E(cid:5)
` 
(cid:5) 
` 
(cid:5)
`(cid:5) 
(cid:5)
` F(cid:5)
`(cid:5) 
` E(cid:5) (cid:5) (cid:5)
`(cid:5) 
` E(cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5)
`(cid:5)
` 
` E(cid:5) (cid:5) (cid:5)
`(cid:5) 
` E(cid:5)(cid:5) (cid:5)
`(cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
`(cid:5)
` 
` E(cid:5)
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)
`
 E(cid:5) 
(cid:5)
`
`
 (cid:5) (cid:5)
`
` 
`(cid:5)
`
`
`
` (cid:5)  (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
(cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
`C(cid:5)
` E(cid:5)
` 
(cid:5)
`
`
 (cid:5) (cid:5) 
`(cid:5) (cid:5)
`(cid:5) E(cid:5)
`
` (cid:5)  (cid:5)
` E(cid:5)
` (cid:5) 
` E(cid:5)
` (cid:5)
` E(cid:5) 
` 
`(cid:5) E(cid:5)&
` (cid:5) 
` 
E(cid:5)
`(cid:5)
` (cid:5)
` 
` 
E(cid:5)
` 
(cid:5) 
` 
E(cid:5)(cid:5)(cid:5) E(cid:5)
` (cid:5)E(cid:5) (cid:5)
`E(cid:5) (cid:5) 
`
`(cid:5)
` 
`(cid:5) (cid:5)(cid:5) 
`(cid:5) 
` (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5) 
`(cid:5)
` 
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5)
(cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
`(cid:5)

` (cid:5)(cid:5)
`
`
 (cid:5) (cid:5)(cid:5)(cid:5) 
` (cid:5) 
`(cid:5)
`
`%% G
`(cid:5) (cid:5)%0%0(cid:5)'
 (cid:5)H
` (cid:5)
`(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5)
`
` 
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)  (cid:5) 
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
` 1(cid:5)(cid:5)
`
` (cid:5)
`
(cid:5) 
` (cid:5)(cid:5) 
` (cid:5)(cid:5) (cid:5)  (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
`F (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
` (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)
`(cid:5)
` (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5) 
(cid:5) (cid:5)
` (cid:5)
`(cid:5)F  (cid:5) (cid:5)(cid:5)
`(cid:5) (cid:5) (cid:5)
` 
` (cid:5)
`(cid:5)
`(cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5)
` 
`(cid:5)
`(cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
` 
` (cid:5)
`(cid:5)
` (cid:5) (cid:5)
` (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5)
`(cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)
`# (cid:5)$$(cid:5)
`(cid:5)
`(cid:5)
`(cid:5) (cid:5) (cid:5)# (cid:5)$I(cid:5) (cid:5) (cid:5)
`(cid:5) 
` (cid:5) (cid:5) (cid:5)
` (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
` (cid:5)(cid:5)
`(cid:5) (cid:5) 
`
`(cid:5) (cid:5)(cid:5)
`
`(cid:5)
` (cid:5)

` (cid:5) (cid:5)
`
`(cid:5)
` (cid:5)(cid:5)
`(cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5) 
`
(cid:5)
`
` 
`(cid:5)(cid:5) (cid:5)
`(cid:5)
`(cid:5) (cid:5) !(cid:5)
`(cid:5)(cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5)(cid:5) (cid:5)
`
`F (cid:5) (cid:5) (cid:5) 
(cid:5)
` 
(cid:5)(cid:5) 
(cid:5)
` (cid:5) 
`(cid:5)
` (cid:5)
`
`
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 7 of 28 PageID 7
`@ABCDEFGHIGJKLAMKHN@OHPQRIRS@TUVTQWUXVYZU[VV\UIVQ[S[]][[T]
`
` (cid:4)(cid:4) (cid:4)
`
(cid:4)(cid:4) (cid:4)
(cid:4)(cid:4)
 (cid:4)
`
` !
(cid:4)"
 #(cid:4)$%"&
 (cid:4)(cid:4)$%' (cid:4)(

 (cid:4)(
(cid:4)
`
`)#(cid:4)*)(cid:4)(cid:4) ! (cid:4) &
(cid:4)'& (cid:4) 
(cid:4)*)+(cid:4)
&#
 (cid:4)(cid:4)&
 (cid:4)(cid:4)!(cid:4)
`
`(

 (cid:4) (cid:4))
(cid:4))#(cid:4) !
(cid:4)
(cid:4)((cid:4) !
(cid:4)
 #(cid:4)&, (cid:4)(cid:4)-../.010(cid:4) (cid:4)(cid:4)
`
` #(cid:4)2(&!3(cid:4) (cid:4)4(cid:4) #(cid:4)2(&! (cid:4)(cid:4) &
(cid:4)'& (cid:4)5(cid:4) (cid:4)!,
(cid:4)5
(cid:4)
`
`*)(cid:4) (cid:4))

(cid:4)(cid:4)
(cid:4)
&#
(cid:4)5 !(cid:4) !
(cid:4)"&#(cid:4)5 ! (cid:4)!(cid:4)

 (cid:4)(cid:4) !
(cid:4)
`
`"
 #(cid:4)(

 (cid:4)(cid:4)(cid:4)
`
`6 (cid:4)(cid:4) &
(cid:4)'& (cid:4)
&#
(cid:4)*)(cid:4)5(cid:4))7
 (cid:4) (cid:4)"(+(cid:4) (cid:4)
`
`2
 (cid:4)' (cid:4)((cid:4) !
(cid:4)5 !(cid:4)
((cid:4) (cid:4)
& )
(cid:4)
(cid:4)(cid:4)"(+(cid:4)

 (cid:4)#
(cid:4)
`
`(cid:4)

58((cid:4)
 #(cid:4)
9

 (cid:4)(cid:4) !
(cid:4) (cid:4)&!)
(cid:4)*)(cid:4)(cid:4),((cid:4)(cid:4)
`
`&#((cid:4)(cid:4)#(cid:4)"((cid:4)
58(cid:4)

(cid:4)#(cid:4)!(!#(cid:4)
 ,
(cid:4)(cid:4)
 
(cid:4) (cid:4)(cid:4)
`
`:
(cid:4) !
(cid:4) (cid:4)
&#
(cid:4)#(cid:4) (cid:4)

 #(cid:4)
(cid:4)#(cid:4)"((cid:4)5
(cid:4)
`
` (cid:4) 
(cid:4)(cid:4) !
(cid:4)(; (cid:4)
(cid:4)&&,
(cid:4))#(cid:4)"((cid:4)(

 (cid:4)(cid:4),
(cid:4)(cid:4)
`
`< &
(cid:4)'& (cid:4)&!) (cid:4)
&#
(cid:4)(cid:4) ((cid:4)
 ,
(cid:4) (cid:4)
`
`
( (cid:4)
 (cid:4)
(
(cid:4) (cid:4)%&)(cid:4)&
(cid:4) (cid:4)
 (cid:4) (cid:4) !
(cid:4)

(cid:4),(cid:4)
`
`
(cid:4)
 (cid:4)(cid:4) (cid:4)
(((cid:4)
,
 (cid:4)(cid:4)
`
`= !(cid:4) 
(cid:4)*)(cid:4)
&
(cid:4) (cid:4)
(cid:4) &
(cid:4)'& +(cid:4)
(cid:4) (cid:4)!(cid:4)&
(cid:4)
`
`
(cid:4)
(cid:4)!
(cid:4)

,
(cid:4)(cid:4)
 (cid:4)
(cid:4) #((cid:4)!(cid:4) ! (cid:4) !
(cid:4)
(cid:4)5(cid:4))
((cid:4)!
(cid:4))#(cid:4) !
(cid:4)
`
` &
(cid:4)'& (cid:4) (cid:4)
!(#(cid:4)#
(cid:4)(cid:4) ! (cid:4)!
(cid:4)

(cid:4) (cid:4)(cid:4) ! (cid:4) !
(cid:4)
(cid:4)(cid:4)
`
` (cid:4),
(cid:4)&#(cid:4)&#(cid:4)&!) ((cid:4) !
(cid:4)5((cid:4)(cid:4) (cid:4) (cid:4)&
(cid:4)
(cid:4)

(cid:4)(cid:4)!
(cid:4)
`
`5
(cid:4) !
(cid:4)
(cid:4)


 (cid:4)(cid:4)(cid:4)
`
` !
(cid:4)>>(cid:4)(

 (cid:4)&

(cid:4) ! (cid:4)(cid:4)#(cid:4) (cid:4)
(((cid:4)(cid:4))
!(cid:4) !

(cid:4) !
(cid:4)
`
`"&#(cid:4)!(cid:4)!,
(cid:4) !
(cid:4)(! (cid:4) (cid:4) (cid:4)(cid:4)
(cid:4)
 (cid:4)(cid:4)#(cid:4)&
(cid:4)?(cid:4)
`
`
`
`

`

`Case 6:20-cv-02365 Document 1 Filed 12/23/20 Page 8 of 28 PageID 8
`D0w3i9“ E“V6'°Pe "I8895%1€%?263:6<Rb27§8§72’56%fi$8nt 1 Filed 12/23/20 Page 8 of 28 PageID 8
`BCDEFGHIJKILMNCOMJPBQJRSTKTUBVWXVSYWZX[\W]XX^WKXS]U]__]]V_
`
`electronic devices in Employee’s possession or control if the Company reasonably believes such
`  (cid:9)
` 
(cid:9)(cid:9) 
(cid:9)
(cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9) 
(cid:9) 
(cid:9)
 (cid:9)
`
`devices contain Confidential Information or other Company property.
`It further states that in
`
` 
(cid:9) (cid:9)
` (cid:9)(cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9)(cid:9) (cid:9)

(cid:9)(cid:9)(cid:9)
`
`connection with any application for injunctive relief to enforce the 2020 Agreement, such
` (cid:9)(cid:9)(cid:9) (cid:9)(cid:9) (cid:9) (cid:9)(cid:9) (cid:9) (cid:9)(cid:9)  (cid:9)
 (cid:9)
`
`forensic re

This document is available on Docket Alarm but you must sign up to view it.


Or .

Accessing this document will incur an additional charge of $.

After purchase, you can access this document again without charge.

Accept $ Charge
throbber

Still Working On It

This document is taking longer than usual to download. This can happen if we need to contact the court directly to obtain the document and their servers are running slowly.

Give it another minute or two to complete, and then try the refresh button.

throbber

A few More Minutes ... Still Working

It can take up to 5 minutes for us to download a document if the court servers are running slowly.

Thank you for your continued patience.

This document could not be displayed.

We could not find this document within its docket. Please go back to the docket page and check the link. If that does not work, go back to the docket and refresh it to pull the newest information.

Your account does not support viewing this document.

You need a Paid Account to view this document. Click here to change your account type.

Your account does not support viewing this document.

Set your membership status to view this document.

With a Docket Alarm membership, you'll get a whole lot more, including:

 • Up-to-date information for this case.
 • Email alerts whenever there is an update.
 • Full text search for other cases.
 • Get email alerts whenever a new case matches your search.

Become a Member

One Moment Please

The filing “” is large (MB) and is being downloaded.

Please refresh this page in a few minutes to see if the filing has been downloaded. The filing will also be emailed to you when the download completes.

Your document is on its way!

If you do not receive the document in five minutes, contact support at support@docketalarm.com.

Sealed Document

We are unable to display this document, it may be under a court ordered seal.

If you have proper credentials to access the file, you may proceed directly to the court's system using your government issued username and password.


Access Government Site

We are redirecting you
to a mobile optimized page.

Document Unreadable or Corrupt

Refresh this Document
Go to the Docket

We are unable to display this document.

Refresh this Document
Go to the Docket